Jesień z egzaminami

Pierwszy egzamin na aplikację ogólną w KSSiP, Warszawa, sierpień 2009 r.

We wrześniu rozpoczyna się sezon egzaminów wstępnych na aplikacje. Najpierw z testami zmierzą się kandydaci na adwokatów, radców, notariuszy i komorników. W październiku do konkursu przystąpią przyszli sędziowie i prokuratorzy. Trudniej niż w zeszłym roku będzie dostać się na roczną aplikację ogólną organizowaną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Powód? Mniejszy limit miejsc. Inaczej niż w przypadku aplikacji korporacyjnych, o przyjęciu na aplikację w KSSiP decyduje bowiem miejsce na liście rankingowej. W tym roku limit zmniejszono z 300 do 200 miejsc. Nie zmieniła się natomiast formuła egzaminu dla przyszłych sędziów i prokuratorów. Pierwsza część konkursu to test sprawdzający wiedzę z

Tagi: , , , , ,

Ukryta misja mediów

Sędzia Sławomir Różycki

Wykonując zawód, który z zasady zakłada pewną izolację społeczną, nieczęsto – za wyjątkiem sytuacji procesowych – spotykamy się w sądzie z tzw. zwykłymi obywatelami. Jak do tych spotkań podchodzimy i jaki wpływ mogą mieć na to dziennikarze? 1. Przez pewien czas oddelegowany byłem do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie odpowiadałem za kontakty z dziennikarzami. Praca dość ciężka – od rana do wieczora pod telefonem, w gotowości, by udzielić wypowiedzi prasie, radiu lub telewizji. Na szczęście miałem wolną większość weekendów, na które wracałem do rodzinnego Wrocławia. Jedna z takich niedziel, dzwoni telefon od mojej szefowej z Ministerstwa. Mam udzielić wywiadu telewizji. Materiał jest

Tagi: , ,

Strasburg o odpowiedzialności karnej dziennikarzy

Trybunał w Strasburgu piętnuje wszczynanie postępowań karnych wobec dziennikarzy. W tym zakresie również Polska regularnie narusza standardy wolności słowa wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Polska została zakwalifi kowana przez organizację „Reporterzy bez granic” dopiero na 32 pozycji wśród krajów, które przestrzegają wolności słowa (zob. raport „2010 World Press Freedom Index”, http://en.rsf.org). Wśród krajów Unii Europejskiej nadal zajmujemy jedno z ostatnich miejsc, za nami plasują się tylko Słowenia, Francja, Słowacja, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Cypr oraz Bułgaria. Głównym powodem tak niskiej lokaty jest utrzymywanie w obowiązującym w Polsce porządku prawnym odpowiedzialności karnej za słowo. Od wielu lat kontrowersje budzi art. 212

Dwurzecznicy

Polityka informacyjna sądów wciąż bywa nieuporządkowana i niejednolita. Właściwy krok w kierunku jej profesjonalizacji to obsługa medialna prowadzona przez pary wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach sędziów pełniących funkcję rzecznika prasowego – karnistę oraz cywilistę. Rzecznicy prasowi funkcjonują w sądach okręgowych i apelacyjnych. Ci z okręgów dostarczają mediom informacji także na temat spraw rozpatrywanych przez jednostki rejonowe. Tymczasem im wyższa instancja, tym większa specjalizacja. Orzekający nie przechodzą już płynnie pomiędzy wydziałami, odległość pomiędzy gałęziami prawa znacznie się wydłuża. Karnista Jarosław Papis, rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi, nie ukrywa, że w przypadku trudniejszej sprawy, o którą dopytują media, konsultuje się ze specjalistami w

W butach dziennikarza

Jak zbliżyć sędziów i przedstawicieli mediów? Doświadczenia szkoleń przeprowadzonych w ramach programu „Dziennikarz w sądzie” wskazują, że najlepiej na chwilę zamienić ich rolami tak, by poznali uwarunkowania swoich zawodów. Pomysł na realizowany w latach 2001- 2005 program „Dziennikarz w sądzie” zrodził się z obserwacji, że poważnym mankamentem w dyskusjach o relacjach media-sądy jest fakt prowadzenia ich bez udziału „drugiej strony”. Często jest tak, że sędziowie w swoim gronie narzekają na słabo wyedukowanych dziennikarzy, zaś dziennikarze opowiadają sobie o problemach z uzyskaniem szybkiej informacji z sądu i o sędziach, którzy uprzykrzają im życie. W efekcie wszyscy po trosze mają rację, ale

Sędziowie bardziej medialni

Sąd Okręgowy w Gdańsku jako jeden z pierwszych w kraju zorganizował szkolenia medialne dla sędziów z podległych jednostek. Z efektów zadowoleni są nie tylko sami orzecznicy, ale także lokalni dziennikarze. Eksperymentalne szkolenia medialne dla sędziów pomorskich sądów rejonowych odbyły się w 2009 r. w Gdańsku. Każde podzielone było na dwa jednodniowe spotkania trwające po ok. 6 godzin. – Sędziowie wielokrotnie zwracali nam uwagę, że warto zwiększyć ich kompetencje w zakresie komunikowania się z mediami oraz wystąpień publicznych. Zauważyliśmy problem i postanowiliśmy coś w końcu z tym zrobić – opowiada sędzia Rafał Terlecki , wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, wcześniej rzecznik

Dostęp do procesu, dostęp do akt

Relacjonowanie przez media spraw sądowych nie spotyka się z przychylnością przedstawicieli Temidy. Dziennikarze skarżą się na nieuzasadnione wyłączanie jawności oraz utrudnianie im dostępu do akt spraw. Czy obowiązujące przepisy regulujące uczestnictwo mediów w postępowaniu sądowym są wystarczające? Jest godz. 11:45. Do godz. 14:00 reporter lokalnej gazety musi złożyć artykuł swojemu naczelnemu o toczącej się przed sądem sprawie dotyczącej zabójstwa. W sekretariacie pokazuje legitymację i prosi o akta. Pada odpowiedź: „nie ma”. Będą może jutro, może pojutrze, nie wiadomo. – Ale ja tylko chciałem spojrzeć, żeby sprawdzić pewne fakty – prosi reporter. – Nie ma i dziś na pewno ich nie

Temida w mediach: zasady współpracy

Wydaje się, że dziennikarza od sędziego czy prokuratora różni niemal wszystko. Tymczasem dziennikarze, podobnie jak przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, wykonują zawód zaufania publicznego i zdecydowana większość z nich chce służyć prawdzie. Jak zatem postępować z mediami, by ta prawda w relacjach medialnych była obecna? Mimo niewątpliwego „ocieplenia” na linii sądy i prokuratura – media, nikt dziś nie zaprzeczy, że to wciąż dwa przeciwne obozy. Dziennikarze być może czują cichą satysfakcję, gdy nagrywają stremowanego sędziego prowadzącego sprawę, sędzia być może czuje satysfakcję, gdy w końcu usuwa ich z sali wypowiadając przy tym niezrozumiałą prawniczą formułkę. Ofi arą tej sytuacji pada najczęściej nieświadomy

Szkoła w rozwoju

Ozałożeniach i funkcjonowaniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, także o pojawiających się zarzutach aplikantów wobec organizacji szkoleń, „Na wokandzie” rozmawia z sędzią Leszkiem Pietraszko, dyrektorem KSSiP. – Krajowa Szkoła, a wraz z nią scentralizowany system kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości, powstały na skutek likwidacji instytucji asesora. Czy całkowita rezygnacja z asesorów była dobrym rozwiązaniem? – Powstanie Krajowej Szkoły nie ma związku z likwidacją instytucji asesora sądowego, likwidacja wymusiła jedynie stworzenie modelu wydłużonej aplikacji sędziowskiej. Celem centralizacji systemu kształcenia wstępnego kadr sądownictwa i prokuratury było natomiast ujednolicenie programu szkolenia, a także podwyższenie jego poziomu. Przed reformą szkoleniem zajmowało się ponad 30 ośrodków

Zielone światło dla mediacji

Dla obywateli – informatory, plakaty oraz spoty telewizyjne. Dla sędziów, prokuratorów, kuratorów i mediatorów – szkolenia i konferencje. Wszystko po to, by upowszechnić alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Mimo, że mediacja w polskim prawie ma już swoją historię – w 1998 r. wprowadzono ją do procedury karnej, w 2001 r. do procedury w sprawach nieletnich, w 2004 r. do postępowania przed sądami administracyjnymi, a w 2005 r. do procedury cywilnej – to nie jest popularna. Tej formy rozwiązywania konfl iktów, stanowiącej uzupełnienie klasycznych postępowań sądowych, często zaś ich alternatywę, nie zna spora część społeczeństwa. Samo słowo mediacja jest rozumiane zaledwie przez

Ławnik po nowelizacji

Nowa procedura zgłaszania kandydatów oraz bardziej precyzyjne regulacje dotyczące pozycji prawnej przedstawicieli instytucji – oto najważniejsze regulacje kompleksowej nowelizacji u.s.p. dotyczącej ławników. Nowe przepisy m.in. przywracają obowiązek sprawdzania kandydatów na funkcję ławnika przez policję, a także doprecyzowują czynności, za które ławnik otrzymuje rekompensatę. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych weszła w życie 14 czerwca 2011 r. Zawiera ona kompleksową nowelizację Rozdziału 7 „Ławnicy” Działu IV u.s.p. Celem noweli jest wprowadzenie nowych regulacji związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników oraz doprecyzowanie unormowań dotyczących ich pozycji prawnej. Dotychczasowe zapisy budziły wątpliwości. Zmiany

Europejskie wyzwania, polskie oczekiwania

Ułatwienie wykonywania orzeczeń sądów we wszystkich państwach członkowskich, przyspieszenie transgranicznych spraw spadkowych, europejskie prawo umów – oto priorytety polskiej prezydencji w zakresie prawa cywilnego. 1 lipca Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Przyjęty podczas prezydencji szwedzkiej Program Sztokholmski, określający priorytety polityczne, instrumenty oraz obszary rozwoju współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, wyznaczył bogaty katalog przedsięwzięć do realizacji. Polskę czeka długa lista nie tylko już rozpoczętych, ale i spodziewanych wkrótce inicjatyw prawodawczych Komisji Europejskiej. W toku politycznych konsultacji poprzedzających przewodnictwo, Ministerstwo Sprawiedliwości preferowało inicjatywy ukierunkowane na rozwiązywanie rzeczywistych problemów obywateli. Prawo coraz bardziej wspólne Prawo europejskie w dużym

Karna harmonizacja

Od 1 lipca br. eksperci z Ministerstwa Sprawiedliwości kierują pracami Rady Unii Europejskiej dotyczącymi rozwiązań z zakresu m.in. współpracy sądowej w sprawach karnych. Priorytetem tych prac jest wzmocnienie pozycji ofi ar w postępowaniach, harmonizacja standardów pomocy prawnej dla osób podejrzanych i oskarżonych, a także wprowadzenie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego. W obecnym stanie prawnym UE podstawowe instrumenty dotyczące roli ofi ary przestępstwa to decyzja ramowa Rady o pozycji ofi ar w postępowaniu karnym z 15 marca 2001 r. i dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofi ar przestępstw. Postanowienia dotyczące uprawnień procesowych ofi ar znajdują się ponadto

Prezydencja pomocnego prawa

Opriorytetach resortu sprawiedliwości podczas polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej rozmawiamy z Igorem Dzialukiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową. – Rada Unii Europejskiej złożona z ministrów poszczególnych krajów członkowskich to tylko jeden z organów decyzyjnych Unii, obok Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej wyznaczającej kierunek działań politycznych podczas szczytów przywódców państw UE. Jakie realne znaczenie będzie miała nasza prezydencja? – Prezydencja to półroczne przewodnictwo przypadające każdemu z krajów członkowskich. Nie jest to na pewno okres rządzenia w UE, kiedy kraj przewodniczący może robić wszystko, co mu się podoba. Metoda pracy w Radzie jest metodą negocjacyjną,

Na wokandzie ETPCz

Prezentujemy zestawienie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce, obejmujące okres od kwietnia do maja 2011 r. W kwietniu i maju 2011 r. Trybunał ogłosił czternaście wyroków w sprawach przeciwko Polsce. Ponad połowa z nich dotyczy naruszenia prawa do rzetelnego procesu (art. 6 Konwencji), pozostałe odnoszą się do skarg na naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 Konwencji), zakazu tortur (art. 3 Konwencji) oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji). Kwiecień pod znakiem rzetelnego procesu W sprawie „Słowik przeciwko Polsce” (skarga nr 31477/05) Trybunał stwierdził, że nie doszło do naruszenia prawa skarżącego