Szkoła w rozwoju

Ozałożeniach i funkcjonowaniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, także o pojawiających się zarzutach aplikantów wobec organizacji szkoleń, „Na wokandzie” rozmawia z sędzią Leszkiem Pietraszko, dyrektorem KSSiP. – Krajowa Szkoła, a wraz z nią scentralizowany system kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości, powstały na skutek likwidacji instytucji asesora. Czy całkowita rezygnacja z asesorów była dobrym rozwiązaniem? – Powstanie Krajowej Szkoły nie ma związku z likwidacją instytucji asesora sądowego, likwidacja wymusiła jedynie stworzenie modelu wydłużonej aplikacji sędziowskiej. Celem centralizacji systemu kształcenia wstępnego kadr sądownictwa i prokuratury było natomiast ujednolicenie programu szkolenia, a także podwyższenie jego poziomu. Przed reformą szkoleniem zajmowało się ponad 30 ośrodków

Zielone światło dla mediacji

Dla obywateli – informatory, plakaty oraz spoty telewizyjne. Dla sędziów, prokuratorów, kuratorów i mediatorów – szkolenia i konferencje. Wszystko po to, by upowszechnić alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Mimo, że mediacja w polskim prawie ma już swoją historię – w 1998 r. wprowadzono ją do procedury karnej, w 2001 r. do procedury w sprawach nieletnich, w 2004 r. do postępowania przed sądami administracyjnymi, a w 2005 r. do procedury cywilnej – to nie jest popularna. Tej formy rozwiązywania konfl iktów, stanowiącej uzupełnienie klasycznych postępowań sądowych, często zaś ich alternatywę, nie zna spora część społeczeństwa. Samo słowo mediacja jest rozumiane zaledwie przez

Ławnik po nowelizacji

Nowa procedura zgłaszania kandydatów oraz bardziej precyzyjne regulacje dotyczące pozycji prawnej przedstawicieli instytucji – oto najważniejsze regulacje kompleksowej nowelizacji u.s.p. dotyczącej ławników. Nowe przepisy m.in. przywracają obowiązek sprawdzania kandydatów na funkcję ławnika przez policję, a także doprecyzowują czynności, za które ławnik otrzymuje rekompensatę. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych weszła w życie 14 czerwca 2011 r. Zawiera ona kompleksową nowelizację Rozdziału 7 „Ławnicy” Działu IV u.s.p. Celem noweli jest wprowadzenie nowych regulacji związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników oraz doprecyzowanie unormowań dotyczących ich pozycji prawnej. Dotychczasowe zapisy budziły wątpliwości. Zmiany

Europejskie wyzwania, polskie oczekiwania

Ułatwienie wykonywania orzeczeń sądów we wszystkich państwach członkowskich, przyspieszenie transgranicznych spraw spadkowych, europejskie prawo umów – oto priorytety polskiej prezydencji w zakresie prawa cywilnego. 1 lipca Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Przyjęty podczas prezydencji szwedzkiej Program Sztokholmski, określający priorytety polityczne, instrumenty oraz obszary rozwoju współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, wyznaczył bogaty katalog przedsięwzięć do realizacji. Polskę czeka długa lista nie tylko już rozpoczętych, ale i spodziewanych wkrótce inicjatyw prawodawczych Komisji Europejskiej. W toku politycznych konsultacji poprzedzających przewodnictwo, Ministerstwo Sprawiedliwości preferowało inicjatywy ukierunkowane na rozwiązywanie rzeczywistych problemów obywateli. Prawo coraz bardziej wspólne Prawo europejskie w dużym

Karna harmonizacja

Od 1 lipca br. eksperci z Ministerstwa Sprawiedliwości kierują pracami Rady Unii Europejskiej dotyczącymi rozwiązań z zakresu m.in. współpracy sądowej w sprawach karnych. Priorytetem tych prac jest wzmocnienie pozycji ofi ar w postępowaniach, harmonizacja standardów pomocy prawnej dla osób podejrzanych i oskarżonych, a także wprowadzenie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego. W obecnym stanie prawnym UE podstawowe instrumenty dotyczące roli ofi ary przestępstwa to decyzja ramowa Rady o pozycji ofi ar w postępowaniu karnym z 15 marca 2001 r. i dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofi ar przestępstw. Postanowienia dotyczące uprawnień procesowych ofi ar znajdują się ponadto

Prezydencja pomocnego prawa

Opriorytetach resortu sprawiedliwości podczas polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej rozmawiamy z Igorem Dzialukiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową. – Rada Unii Europejskiej złożona z ministrów poszczególnych krajów członkowskich to tylko jeden z organów decyzyjnych Unii, obok Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej wyznaczającej kierunek działań politycznych podczas szczytów przywódców państw UE. Jakie realne znaczenie będzie miała nasza prezydencja? – Prezydencja to półroczne przewodnictwo przypadające każdemu z krajów członkowskich. Nie jest to na pewno okres rządzenia w UE, kiedy kraj przewodniczący może robić wszystko, co mu się podoba. Metoda pracy w Radzie jest metodą negocjacyjną,