ABC praw ofiar wypadków drogowych

Jak postępować po wypadku, czego oczekiwać od służb, jakich procedur prawnych się spodziewać – takie informacje, podane w sposób prosty i przystępny, zawiera Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych.

Karta to nowatorski dokument – ulotka stanowiąca kompendium wiedzy o prawach, jakie przysługują ofiarom wypadków drogowych. – Jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości są działania na rzecz ofiar przestępstw – mówił minister Krzysztof Kwiatkowski na konferencji prasowej 27 czerwca br. poświęconej prezentacji Karty. – W ulotce zwięźle wymieniono uprawnienia, jakie przysługują pokrzywdzonym w wypadkach drogowych oraz wskazano, w jaki sposób są realizowane. Dokument został opracowany w taki sposób, by ofiara wypadku wiedziała krok po kroku, co robić i czego może oczekiwać od poszczególnych służb.

W Karcie znaleźć można m.in. numer telefonu alarmowego, informacje odnośnie uprawnień przysługujących pokrzywdzonym w wypadkach, obowiązków nałożonych na służby przybywające na miejsce wypadku, także możliwości uzyskania przez pokrzywdzonego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Przygotowując projekt ulotki informacyjnej dla ofiar wypadków Ministerstwo Sprawiedliwości zwracało się do innych państw europejskich z prośbą o przekazanie doświadczeń w tym zakresie. Jak się okazało, opracowanie Karty Praw Ofiar Wypadków Drogowych jest działaniem pionierskim. Niektóre państwa decydując się na pogrupowane informacji przeznaczonych dla pokrzywdzonych w wypadkach drogowych, zamieściły je bądź w kodeksach karnych, bądź w obszernych poradnikach. Oddając Kartę Praw Ofiary Wypadku Drogowego resort sprawiedliwości liczy na to, że ulotka stanie się formą realnej i natychmiastowej pomocy w tej trudnej sytuacji, w jakiej co roku znajdują się dziesiątki tysięcy pokrzywdzonych w wypadkach.

Karta została opracowana we współpracy z przedstawicielami Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji św. Krzysztofa we Wrocławiu. Jej druk sfinansowała Polska Izba Ubezpieczeń. Ulotki trafią na komisariaty policji oraz do zrzeszonych w Izbie ubezpieczycieli, którzy będą ją dołączać do polis OC. Już teraz projekt ulotki można pobrać ze strony internetowej resortu sprawiedliwości.

Kolejnym krokiem, jaki zamierza podjąć Ministerstwo Sprawiedliwości wobec ofiar wypadków drogowych, będzie opracowanie dla poszczególnych służb standardów postępowania z tą kategorią pokrzywdzonych.

Projekty MS weszły w życie
Mniej barier dla tłumaczyZnowelizowane przepisy wprowadzają dla przyszłych tłumaczy przysięgłych warunek ukończenia studiów magisterskich (niekoniecznie filologicznych, jak to było dotychczas). Znajomość języka sprawdzana jest w trakcie odpowiedniego egzaminu. Osoba, która go nie zaliczyła, może do kolejnego podejść w dowolnym terminie (dotychczas musiał upłynąć min. rok od pierwszego sprawdzianu). Nowe regulacje dotyczą też procedury wpisu na listę tłumaczy przysięgłych. Osoby, które złożą ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości, nie muszą już składać osobnego wniosku – wpis dokonywany jest z urzędu.

Nowe regulacje wprowadzono ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która została przyjęta 25 marca 2011 r., zaś weszła w życie 1 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 622).

Większa kontrola nad podsłuchami

Najważniejsze regulacje ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw to zapewnienie merytorycznej kontroli sądu i prokuratora nad czynnościami operacyjnymi organów ścigania, a także zobowiązanie Prokuratora Generalnego do przedstawiania Sejmowi corocznej informacji o liczbie wnioskowanych i zastosowanych technik operacyjnych. Ustawa m.in zaostrza kryteria pozwalające na wydanie zgody na stosowanie podsłuchów, zakazuje wykorzystywania dowodów uzyskanych w wyniku kontroli procesowej oraz kontroli operacyjnej w innych postępowaniach niż postępowanie karne, a także nakłada obowiązek dołączenia do wniosku o zgodę na podsłuch materiałów operacyjnych uzasadniających taki wniosek.

Nowela została przyjęta przez Sejm 4 lutego 2011 r., zaś weszła w życie 11 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 273).

Więzień szczególnie chroniony

Zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy, skazany lub tymczasowo aresztowany może być objęty szczególną ochroną, jeśli w związku z toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym, w którym uczestniczy lub uczestniczył w charakterze podejrzanego, oskarżonego, świadka lub pokrzywdzonego, wystąpiło poważne zagrożenie lub istnieje bezpośrednia obawa wystąpienia poważnego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia. Ustawa umożliwia umieszczenie osadzonego w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego, poddanie jego zachowania stałemu monitoringowi kamer, kontrolę stanu jego zdrowia, a także udzielanie mu pomocy psychologicznej. O szczególną ochronę może wnioskować sąd, prokurator, a także – w uzasadnionych przypadkach – osadzony.

Nowela została przyjęta przez Sejm 5 stycznia 2011 r., weszła w życie 26 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 39 poz. 201).