Kilka życzeń adwokata

Jacek Dubois

W amerykańskich filmach procesy karne kończą się błyskawiczną ugodą. Po latach i my dostaliśmy taką szansę – instytucję dobrowolnego poddania się karze. Czy z niej skorzystamy? Sprawa czeka z wejściem na wokandę, bo sądy są przeciążone – to słyszą pokolenia prawników proszących o wyznaczenie terminu. Mimo reform wymiaru sprawiedliwości, zaległości w rozpoznawaniu spraw nadal są. Jako miłośnik amerykańskich kryminałów od dziecka widziałem, że procesy karne można zakończyć błyskawiczną ugodą. Po latach i my dostaliśmy taką szansę. Wprowadzono instytucję dobrowolnego poddania się karze. Pomysł wyśmienity – jeden przepis pozwolił zwielokrotnić ilość rozpoznawanych spraw. Mam tylko wątpliwość, czy ta instytucja jest dostatecznie

Tagi: , , ,

Współpraca polskich i niemieckich prawników

Andrzej Zoll

Dwudziesta rocznica podpisania układu o przyjaźni pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec jest dobrą okazją dla przypomnienia współpracy polskich i niemieckich prawników. Prezes Brandenburskiego Sądu Krajowego Wolf Kahl był gospodarzem seminarium poświęconego tej rocznicy, które odbyło się 22 września na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. Seminarium zaszczycił swoją obecnością m.in. Minister Sprawiedliwości RP Krzysztof Kwiatkowski, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Współpraca polskich i niemieckich prawników ma bardzo różnorodne korzenie, których przypomnienie uważam za ważne z punktu widzenia zdefiniowania kultury prawnej leżącej u podstaw naszych ustawodawstw, praktyki i nauki prawa. W XIX wieku, w którym kształtowały się w Europie

Tagi: , ,

Dziesięć Przykazań

Teresa Romer

„Bądź cierpliwy” – to tylko jedno z dziesięciu przykazań sędziego, ogłoszonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sędziów. Cierpliwy sędzia, to dobry sędzia. Służebna rola sądów, której nikt rozsądny dzisiaj nie neguje, to także sztuka umiejętności zachowania cierpliwości. Zastanówmy się czy jesteśmy cierpliwi wobec stron, świadków, pełnomocników, urzędników, a tym samym, czy służymy ludziom zgodnie z naszym powołaniem? Lord Kanclerz Wielkiej Brytanii powiedział : „Życzliwy i cierpliwy człowiek, który nie jest prawnikiem o głębokiej wiedzy, będzie znacznie lepszym sędzią niż wybuchowy geniusz. Dobry sędzia musi spełnić trzy zasadnicze warunki: pierwszy – powinien mieć cierpliwość, drugi – powinien mieć cierpliwość, trzeci– powinien mieć cierpliwość”.

Umiejętność zarządzania

Sędzia Sławomir Różycki

W swojej pracy sędziowie zajmują się przede wszystkim orzecznictwem. Są przełożonymi dla asystentów, czy protokolantów. Zależy im na jak najlepszych wynikach pracy tych osób. I tu przydatna może okazać się wiedza z zakresu zarządzania i motywowania. Może ona poprawić efekty naszej pracy, jak też nawiązać dobrą współpracę z pracownikami, których dotychczas wolelibyśmy w sądzie nie mieć. Prezes pewnego sądu rejonowego żalił mi się kiedyś na swoich pracowników. Próbował odmłodzić kadrę. Starsi pracownicy spoczęli bowiem na laurach. Pracę wykonywali bez większego zaangażowania, wydawało się, że opieszale, wręcz leniwie, popadali w rutynę, ciężko było ich nakłonić do korzystania z nowego oprogramowania lub

Tagi: , , , ,

Mediacje gospodarcze w praktyce

Szkolenia dla mediatorów

W październiku ruszyły bezpłatne cykle szkoleniowe, dotyczące alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych. Ich adresatami są sędziowie, mediatorzy oraz pracownicy punktów obsługi interesantów. To kolejne działania resortu sprawiedliwości mające na celu upowszechnianie mediacji w społeczeństwie. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” – Zadania nr 5: Upowszechnianie informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, podejmowane są działania w zakresie upowszechniania informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Mała świadomość Zaczątkiem działań podejmowanych przez Ministerstwo

Tagi: , ,

Sędzia społeczny

Małgorzata Polak

Pełnienie funkcji ławnika to służba, zaszczyt i honor, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Środowisko ławnicze widzi potrzebę poszerzania i doskonalenia swojej wiedzy, by czynnie i aktywnie uczestniczyć w orzekaniu. 1 stycznia 2012 r. rozpocznie się nowa – czteroletnia kadencja. Zgodnie z wolą ustawodawcy, ławnikiem może zostać osoba nieskazitelnego charakteru. Taki wymóg nie ogranicza się wyłącznie do tej grupy, ale zawarty jest w szeregu ustaw i dotyczy m.in.: sędziów, adwokatów, prokuratorów czy urzędników państwowych. Nieskazitelność, czyli…? Owa nieskazitelność charakteru wydaje się być dla ustawodawcy kryterium ważnym, choć nie definiuje on tego pojęcia. Zatem wszystkie organy decydujące o powołaniu na wspomniane wyżej

Tagi: , , ,

Biegłe ustanawianie i zwalnianie biegłych – praktyczne problemy

Janusz Kopciński

Przepisy regulujące ustanawianie i zwalnianie biegłych sądowych w praktyce nasuwają wiele wątpliwości. Na ratunek przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych oraz analiza aktów administracyjnych prezesów sądów okręgowych i Ministra Sprawiedliwości. Pierwszą, zasadniczą kwestią na jaką należy zwrócić uwagę w związku z postępowaniami prowadzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) jest konieczność stosowania obok niego przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dowód na naruszenie Jakkolwiek, w świetle rozstrzyganego co do zasady wydaniem decyzji, charakteru postępowania w przedmiocie ustanowienia bądź zwolnienia biegłego, uwaga ta wydaje się oczywista – nierzadko zdarzają się

Tagi: , , ,

Wyższe standardy dochodzenia roszczeń przez polskich przedsiębiorców – współpraca prawna z Rosją i Ukrainą

Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości

Niewątpliwie fundamentalne znaczenie wśród tych czynników ma otoczenie prawne, w którym to przedsiębiorcy przychodzi prowadzić działalność gospodarczą. W tym kontekście jedną z podstawowych kwestii jest zapewnienie przez funkcjonujące normy prawne należytej ochrony działalności gospodarczej prowadzonej przez polskiego przedsiębiorcę. Dotyczy to w szczególności wypadków, gdy działalność ta obejmuje także współpracę z kontrahentami zagranicznymi. Zapewnienie należytej ochrony dla polskiego przedsiębiorcy wiąże się z podejmowaniem szeregu działań, z których jednym z najważniejszych jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowań sądowych. Zachowanie płynności finansowej przez przedsiębiorcę częstokroć jest wręcz uzależnione od sprawnie przeprowadzonej procedury sądowej, a szczególnie istotne znaczenie ma to dla przedsiębiorców prowadzących działalność za granicą.

Tagi: ,

Czas na kuratorów sądowych

Zwróćmy uwagę na pierwotną funkcję prawa karnego – sprawiedliwościową. To funkcja o dużym znaczeniu społecznym. Jej cel to zapewnienie poczucia sprawiedliwości nie tylko ofierze czynu zabronionego, ale też całemu społeczeństwu. Oto pytanie, które nasuwa się w jej kontekście: jak to założenie realizowane jest w praktyce? Nie chodzi tu jednak o prymitywny odruch zemsty czy odwetu. Raczej o wzbudzenie w obywatelach wewnętrznego przekonania, że czynnik sprawiedliwościowy, po wnikliwym przeanalizowaniu faktów, sprowadza na sprawcę sprawiedliwą odpłatę za dokonanie czynu zabronionego, a osobom pokrzywdzonym zapewnia rekompensatę poniesionych strat. Wywiad środowiskowy By taka sytuacja miała miejsce sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, potrzebują dogłębnej

Tagi: , ,

Kalendarium

Kalendarium18 listopada 2011 r., cała Polska Konkurs EY Financial Challenger Konkurs EY Financial Challenger skierowany jest do studentów IV i V roku uczelni ekonomicznych oraz kierunków prawniczych. Studenci będą przeprowadzać fikcyjne transakcje sprzedaży i kupna spółki, wykonywać wyceny spółki oraz przygotowywać analizy finansowe. Konkurs składa się z trzech etapów: studenci rozwiązują zadania w formie elektronicznej oraz w formie ustnych prezentacji. Termin zgłaszania zespołów do konkursu upływa 18 listopada 2011 r. Więcej informacji na stronie organizatora: www.ey.com/pl. 18 listopada 2011 r., Kraków Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe Prawo Medyczne 2011” Konferencja jest efektem współpracy Sekcji Prawa Medycznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu

Tagi: , ,

Radca prawny w pracy magisterskiej

Celem organizatorów konkursu jest zainteresowanie studentów prawa problematyką wykonywania zawodu radcy prawnego oraz deontologii tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania. Konkurs ma też zwrócić uwagę studentów na zagadnienia komparatystyczne (rynek usług prawniczych w Polsce oraz poza granicami kraju) oraz działalność samorządu radców prawnych wobec braku kompleksowej regulacji dotyczącej organizacji tego samorządu. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów wyższych, którzy swoje prace magisterskie obronili po dniu 1 maja 2008 r. na ocenę co najmniej dobrą. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą do 30 listopada na adres KRRP. Pięcioosobowa komisja konkursowa, powołana spośród członków Prezydium KRRP, wyłoni

Tagi: ,

Luminarz prawa UE

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę z Dziedziny Prawa Europejskiego „Luminarz” to jeden z najstarszych konkursów skierowanych do studentów prawa. Poczynając od 1997 r., z każdą kolejną edycją cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Konkurs jest adresowany do absolwentów wydziałów prawa i administracji wszystkich polskich uczelni, którzy jako temat swojej pracy magisterskiej wybrali porównywanie prawa polskiego i prawa wspólnotowego. Tematyka prac dyplomowych powinna dotyczyć przede wszystkim: historii i rozwoju prawa europejskiego, organizacji europejskich instytucji i procedur, źródeł i zasad prawa europejskiego, instrumentów prawnych rynku wewnętrznego, europejskiego prawa konkurencji, instrumentów prawnych realizacji wspólnych polityk, sądowej ochrony praw osób fizycznych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Tagi:

Europa oczami studentów

Oddziaływanie dyrektywy nieimplementowanej, znaczenie Karty Praw Podstawowych, relacja obywatelstwa unijnego do obywatelstwa krajowego – to tylko niektóre problemy, z którymi obecnie mierzy się Unia Europejska. Najważniejsze dla UE kwestie będą również przedmiotem prac studentów uczestniczących w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego. Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego adresowany jest do studentów wszystkich wydziałów prawa i administracji w Polsce. Konkurs składa się z dwóch etapów. Zadaniem uczestników pierwszego etapu jest napisanie eseju na jeden z siedmiu zaproponowanych przez organizatorów tematów. Tematy dotyczą najbardziej kontrowersyjnych i jednocześnie najtrudniejszych do rozstrzygnięcia problemów, z którymi mierzy się UE: od możliwości kontroli prawa unijnego przez instytucje

Tagi:

Prawa człowieka na kinowym ekranie

Family Portrait in Black and White, reż. Julia Ivanowa

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka. 11. Edycja Festiwalu rozpocznie się 8 grudnia w Warszawie. W ciągu 10 dni festiwalowa publiczność obejrzy 90 filmów z całego świata. WATCH DOCS to wspólne przedsięwzięcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, warszawskiego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Społecznego Instytutu Filmowego. Podczas tegorocznego festiwalu zaprezentowane zostaną najlepsze światowe filmy, wyprodukowane w latach 2010 – 2011 i dotyczące szeroko pojętej problematyki praw człowieka. – To przede wszystkim filmy dokumentalne. Mają walor świadectwa i unikalną siłę oddziaływania wynikającą ze społecznego odbioru sztuki

Tagi: ,

Stres pod kontrolą

Brak obrazka

Tagi: , , ,