Stres pod kontrolą

Brak obrazka

Tagi: , , ,

Cenzura korespondencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Reżim więzienny z natury wiąże się z pewnymi ograniczeniami, jednak muszą one znajdować odpowiednią podstawę w obowiązującym prawie krajowym. Cenzura korespondencji osoby pozbawionej wolności powinna być przedmiotem rozważań w każdym indywidualnym przypadku i każdorazowo znajdować odpowiednie uzasadnienie. Problem cenzury korespondencji osób pozbawionych wolności uregulowany jest w art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (dalej Konwencja), który stanowi, iż „każdy ma prawo do poszanowania (…) swojej korespondencji i niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi

Dziecko – świadek pod szczególną ochroną

Przesłuchanie dziecka pokrzywdzonego przestępstwem to zadanie bardzo trudne. Wymaga specyficznej wiedzy i doświadczenia. Do niedawna dzieci traktowano jako niewiarygodnych i skłonnych do fantazjowania świadków. Jednak wobec rosnącej potrzeby gromadzenia wartościowego materiału dowodowego, działania skupiono na nowym podejściu do dzieci – świadków. Trzeci sektor ma duże doświadczenie i ofertę edukacyjną dla profesjonalistów. Przez wiele lat dzieci, biorące udział w przesłuchaniach traktowane były jako niewiarygodni świadkowie, podatni na sugestie, ze skłonnością do fantazjowania i z niezdolnością do poprawnego zapamiętywania oraz odtwarzania przeżytych zdarzeń. Przekonanie to pokutowało przez wiele stuleci. Dopiero w XX wieku przedstawiciel psychologii sądowej – William Maraton rzucił światło na

Co dwie głowy to nie jedna

Konstytucja RP gwarantuje udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości. Ta zasada ustrojowa jest realizowana za pomocą ławnika – niezawodowego członka składu orzekającego, którego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę, jak głos sędziego zawodowego. Ławnikom w zakresie orzekania przyznano takie same prawa jak sędziom. W szczególności są niezawiśli, podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Ławnik to przedstawiciel społeczny, cieszący się zaufaniem, będący pełnoprawnym członkiem organu rozstrzygającego. Nie musi posiadać wiedzy, ani doświadczenia prawnego. Wzorowy obywatel W ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 158–175 usp) określone zostały: podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów, okres kadencji ławników, ich

Z korzyścią dla urzędnika

Biuro Obsługi Interesantów, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku

Pomiar efektywności pracy urzędnika sądowego jest oczekiwany zarówno przez sędziów jak i samych urzędników – to wnioski z zorganizowanej przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie konferencji. W kwietniu 2010 r. Minister Sprawiedliwości powołał specjalną grupę pilotażową. W jej skład weszło jedenaście sądów powszechnych z różnych części kraju. Jaki był cel powołania grupy? Opracowanie instrumentów i rozwiązań – „dobrych praktyk”. Lublin mierzy Jednym z jedenastu sądów wchodzących w skład grupy jest obecny Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie. I to właśnie on w dniach 15-16 września w Krasnobrodzie zorganizował konferencję pt. „Pomiar efektywności pracy urzędnika sądowego”. W trakcie

Tagi: , , ,

Przewodnik po e-protokole

E-protokół, transkrypcja

Elektroniczny protokół to nowy sposób utrwalania przebiegu rozprawy w sprawach cywilnych. Jego wdrażanie to zaplanowany na kilka lat program, którego zakończenie przewidziane jest na 2013 r. Nie ma wątpliwości, że wdrożenie tej instytucji do procesu cywilnego w istotny sposób odmieni sytuację zarówno sędziów, jak i stron postępowania. Nagrywanie na salach rozpraw stało się możliwe dzięki znowelizowaniu Kodeksu postępowania cywilnego, a tym samym wprowadzeniu do polskiej procedury cywilnej protokołów elektronicznych z zapisem przebiegu rozpraw sądowych. Tradycyjny – pisemny, redagowany komputerowo przez przewodniczącego składu sędziowskiego z udziałem protokolanta, protokół zawiera szereg mankamentów. Często jest on przedmiotem krytyki, zwłaszcza stron postępowania. Nowego sposobu

Tagi: ,