Sędzia społeczny

Małgorzata Polak

Pełnienie funkcji ławnika to służba, zaszczyt i honor, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Środowisko ławnicze widzi potrzebę poszerzania i doskonalenia swojej wiedzy, by czynnie i aktywnie uczestniczyć w orzekaniu. 1 stycznia 2012 r. rozpocznie się nowa – czteroletnia kadencja. Zgodnie z wolą ustawodawcy, ławnikiem może zostać osoba nieskazitelnego charakteru. Taki wymóg nie ogranicza się wyłącznie do tej grupy, ale zawarty jest w szeregu ustaw i dotyczy m.in.: sędziów, adwokatów, prokuratorów czy urzędników państwowych. Nieskazitelność, czyli…? Owa nieskazitelność charakteru wydaje się być dla ustawodawcy kryterium ważnym, choć nie definiuje on tego pojęcia. Zatem wszystkie organy decydujące o powołaniu na wspomniane wyżej

Tagi: , , ,

Biegłe ustanawianie i zwalnianie biegłych – praktyczne problemy

Janusz Kopciński

Przepisy regulujące ustanawianie i zwalnianie biegłych sądowych w praktyce nasuwają wiele wątpliwości. Na ratunek przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych oraz analiza aktów administracyjnych prezesów sądów okręgowych i Ministra Sprawiedliwości. Pierwszą, zasadniczą kwestią na jaką należy zwrócić uwagę w związku z postępowaniami prowadzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) jest konieczność stosowania obok niego przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dowód na naruszenie Jakkolwiek, w świetle rozstrzyganego co do zasady wydaniem decyzji, charakteru postępowania w przedmiocie ustanowienia bądź zwolnienia biegłego, uwaga ta wydaje się oczywista – nierzadko zdarzają się

Tagi: , , ,

Wyższe standardy dochodzenia roszczeń przez polskich przedsiębiorców – współpraca prawna z Rosją i Ukrainą

Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości

Niewątpliwie fundamentalne znaczenie wśród tych czynników ma otoczenie prawne, w którym to przedsiębiorcy przychodzi prowadzić działalność gospodarczą. W tym kontekście jedną z podstawowych kwestii jest zapewnienie przez funkcjonujące normy prawne należytej ochrony działalności gospodarczej prowadzonej przez polskiego przedsiębiorcę. Dotyczy to w szczególności wypadków, gdy działalność ta obejmuje także współpracę z kontrahentami zagranicznymi. Zapewnienie należytej ochrony dla polskiego przedsiębiorcy wiąże się z podejmowaniem szeregu działań, z których jednym z najważniejszych jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowań sądowych. Zachowanie płynności finansowej przez przedsiębiorcę częstokroć jest wręcz uzależnione od sprawnie przeprowadzonej procedury sądowej, a szczególnie istotne znaczenie ma to dla przedsiębiorców prowadzących działalność za granicą.

Tagi: ,