Niebieski sukces polskiej Prezydencji

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia dla Unii Europejskiej opcjonalnego zbioru wspólnych przepisów dotyczących sprzedaży w Internecie. To duży sukces polskiej Prezydencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

Idea „niebieskiego guzika”, a tak potocznie nazywany jest projekt dotyczący Europejskiego Prawa Umów, to jeden z europejskich priorytetów resortu sprawiedliwości. Celem projektu jest wyeliminowanie barier, stanowiących przeszkodę dla rozwoju rynku i gospodarki europejskiej, a wynikających z różnic w prawie umów państw członkowskich.

„Blue button” umożliwi przedsiębiorcom i konsumentom oparcie wszystkich umów sprzedaży zawieranych na rynku europejskim o jednolity, europejski reżim prawny. Spowoduje to obniżenie kosztów ich działalności i umożliwi pełniejsze wykorzystanie potencjału drzemiącego w ogromnym jednolitym rynku.

Różnice w regulacjach prawa umów krajów UE powodują, że przedsiębiorcy podchodzą niechętnie do zawierania umowy sprzedaży w kraju, którego system prawny nie jest im znany.

Z powodu przeszkód w handlu ponadgranicznym online unijna gospodarka nie uzyskuje rocznie korzyści sięgających 26 mld euro – mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Również konsumenci posiadają ograniczony dostęp do rynku europejskiego i ponoszą negatywne konsekwencje ograniczonej konkurencji. Tylko 9% polskich konsumentów korzysta z oferty zagranicznych sklepów internetowych, co z pewnością ogranicza możliwość dokonania najbardziej korzystnego dla nich wyboru. W ciągu ostatnich 20 lat jednolity europejski rynek przyniósł ogromny rozwój handlu transgranicznego. Jednak konsumenci i przedsiębiorcy wciąż nie czerpią pełnych korzyści z tego rynku, obejmującego 500 milionów osób.

Wspólne przepisy, dotyczące sprzedaży w UE otworzą przed europejskimi przedsiębiorca mi i konsumentami możliwość. skorzystania z opcjonalnego, wspólnego i jednakowego we wszystkich 27 państwach członkowskich systemu prawa dla umów sprzedaży. Europejscy przedsiębiorcy i konsumenci będą mogli dobrowolnie decydować się na oparcie swojej transakcji na wspólnych przepisach, które będą funkcjonowały obok dotychczasowych systemów prawa krajowego, jako alternatywa dla tych systemów. Przepisy regulujące umowę sprzedaży w Unii Europejskiej będą stanowiły nowatorski sposób rozwiązywania problemów na rynku wewnętrznym.

Projekt zapewni konsumentom korzystanie z jednakowego, wysokiego poziomu ochrony ich interesów na całym terytorium UE. To ważne, gdyż obecnie 44% Europejczyków nie chce dokonywać zakupów zagranicą ze względu na brak pewności w odniesieniu do przysługujących im praw. Wspólne przepisy ustanowią zatem wspólne standardy w zakresie informacji konsumenckiej. Konsumenci będą musieli wyrazić wyraźną zgodę na zawarcie umowy na tej podstawie i otrzymają jednoznaczne objaśnienie najważniejszych praw w swoim języku.

Prezydencja wspólnie z Komisją Europejską w dniach 9 i 10 listopada 2011 r. w Warszawie zorganizują międzynarodową konferencję poświęconą tej tematyce. Jednocześnie polska Prezydencja zamierza rozpocząć formalne prace nad projektem w ramach europejskiej procedury prawodawczej.