Szczyt Unia Europejska-Rosja

11 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się 15. posiedzenie Rady Stałego Partnerstwa UE-Rosja, poświęcone sprawom wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

W obradach, poza Ministrem Sprawiedliwości RP – udział wzięli także m.in. Minister Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej Aleksander Konowałow, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Jerzy Miler oraz rosyjski wiceminister spraw wewnętrznych – Sergiej Buławin oraz komisarz Cecilia Malmström, która reprezentowała Komisję Europejską.

Podczas posiedzenia Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że w zakresie dwustronnych polsko-rosyjskich relacji ministrowie sprawiedliwości RP i Federacji Rosyjskiej zakończyli prace nad Porozumieniem o bezpośrednim trybie porozumiewania się sądów w sprawach cywilnych, na podstawie Umowy dwustronnej o pomocy prawnej i stosunkach prawnych 1996 r. Porozumienie to będzie miało duże znaczenie praktyczne. – Zdecydowanie uprości i usprawni postępowanie sądowe. Pozwoli również na wyeliminowanie pośrednictwa ministerstw sprawiedliwości przy wykonywaniu przez sądy obu państw wniosków o pomoc prawną w sprawach cywilnych, a w szczególności w sprawach gospodarczych – tłumaczył minister Kwiatkowski.

Ministrowie podczas Rady dyskutowali m.in. o postępach we wdrażania Mapy Drogowej na rzecz Wspólnej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Po zakończeniu obrad Minister Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, iż spotkanie pokazało bardzo wyraźnie, że właściwą drogą zbliżania się państw UE i strony rosyjskiej jest współdziałanie w duchu szacunku i zaufania.

Posiedzenia Stałej Rady Partnerstwa mają charakter cykliczny – odbywają się dwa razy w roku na przemian, raz w Rosji, raz w kraju aktualnie sprawującym Prezydencję w Radzie UE. W spotkaniu biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady UE, państwa sprawującego kolejną Prezydencję w Radzie UE oraz agencji unijnych.

Prezesi i wiceprezesi – nominacje w sądach apelacyjnych oraz okręgowych
Od początku lipca do końca września Minister Sprawiedliwości nominował łącznie 10 sędziów do pełnienia funkcji prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych.

Do pełnienia funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego została powołana:
Sędzia Anna Maria Skupna – Sąd Apelacyjny w Gdańsku (z dniem 14 września 2011 r.) – sędzia tego sądu od 1995 r., w latach 2004-2005 zastępca przewodniczącego II Wydziału Karnego, od 2008 r. przewodnicząca IV Wydziału Wizytacji, a od 2009 r. wiceprezes gdańskiego Sądu Apelacyjnego.

Do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego zostali powołani:
Sędzia Halina Zarzeczna – Sąd Okręgowy w Szczecinie (z dniem 1 lipca 2011 r.) – od 2004 r. sędzia tego sądu, w 2005 r. zastępca przewodniczącego VII Wydziału Gospodarczego, w latach 2005-2008 r. wiceprezes szczecińskiego Sądu Okręgowego.
Sędzia Tomasz Wojciechowski – Sąd Okręgowy w Rzeszowie (z dniem 1 sierpnia 2011 r.) – od 2005 r. wiceprezes tego sądu, wcześniej – od 1998 r. sędzia Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Sędzia Małgorzata Kluziak – Sąd Okręgowy w Warszawie (z dniem 12 września 2011 r.) – od 2006 r. sędzia tego sądu, wizytator ds. cywilnych i ksiąg wieczystych.

Do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego zostali powołani:
Sędzia Mieczysław Małecki – Sąd Okręgowy w Poznaniu (z dniem 1 lipca 2011 r.) – od 2000 r. sędzia tego sądu, od 2003 r. wizytator ds. karnych.
Sędzia Jerzy Szczurewski – Sąd Okręgowy w Białymstoku (z dniem 1 lipca 2011 r.) – od 2003 r. sędzia tego sądu, od 2007 r. zastępca przewodniczącego VIII Wydziału Karnego.
Sędzia Danuta Nowak – Sąd Okręgowy w Przemyślu (z dniem 11 lipca 2011 r.) – od 2005 r. sędzia tego sądu, w latach 2005-2010 wizytator z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a od 2009 r. przewodnicząca Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Sędzia Katarzyna Wilczyńska – Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (z dniem 1 sierpnia 2011 r.) – od 2005 r. sędzia tego sądu i przewodnicząca I Wydziału Cywilnego.
Sędzia Alicja Czarny – Sąd Okręgowy w Kielcach (z dniem 1 września 2011 r.) – od 2001 r. zastępcze pełnienie obowiązków sędziego wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych, w latach 2001-2005 wiceprezes tego sądu, od 2007 r. zastępca przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego oraz sędzia wizytator do spraw wieczysto-księgowych, w latach 2007-2009 kierownik szkolenia.
Sędzia Katarzyna Topczewska – Sąd Okręgowy w Białymstoku (z dniem 1 września 2011 r.) – od 2001 r. sędzia tego sądu, w latach 2001-2009 zastępca przewodniczącego VII Wydziału Gospodarczego, od dnia 2006 r. wizytator ds. gospodarczych i jednocześnie orzecznik w sprawach odwoławczych.