Biurowość sądowa, czyli o sprawach, których w sądach nie ma

Ma_gorzata_Tomkiewicz_zdj.

Niejawna inwigilacja dotyka materii niezmiernie wrażliwej społecznie i stanowi jedną z najbardziej drastycznych form ingerencji w wolność osobistą jednostki. Wobec faktu, iż stosowanie kontroli operacyjnej powierzono „niezawisłym sądom” nie sposób nie zadać pytania, na ile ten aspekt działalności jest dla sądów obciążający i czy – analizując zagadnienie od strony organizacyjnej – sądy w kwestii kontroli operacyjnej żadnych trudności nie mają. Z informacji podanych przez Prokuratora Generalnego na podstawie art. 10ea ust. 1 poprzednio obowiązującej ustawy o prokuraturze wynika, że w roku 2015 Policja i inne służby skierowały do sądów wnioski o zastosowanie kontroli operacyjnej w odniesieniu do 5.673 osób. Zatrzymując

Badania pozostałości powystrzałowych

Zuzanna_Bro_ek-Mucha_zdj.autorki

Gwałtowność przestępstw z użyciem broni palnej odciska piętno w życiu społecznym, pozostawia też ślad na osobie strzelającej. Niepowtarzalne, acz mikroskopijne pozostałości powystrzałowe odgrywają ważną rolę w ustaleniu okoliczności postrzału. W Polsce postrzał z broni palnej nie jest główną przyczyną nagłych zgonów ludzi, niemniej, od 1990 roku, po zliberalizowaniu przepisów dotyczących jej posiadania, odnotowuje się wzrost liczby przestępstw, samobójstw i wypadków z użyciem broni palnej. Dynamika postrzału i złożone jego następstwa wymagają specyficznego, a zarazem interdyscyplinarnego badania dla celów sądowych. W sukurs idzie rozwój nauk sądowych: medycyny sądowej w zakresie balistyki ran postrzałowych, wyodrębnionej z niej ok. 100 lat temu balistyki

Koszty mediacji

Magdalena_Malinowska_W_jcicka_Koszty_mediacji_Wojciewski

Instytucja mediacji funkcjonuje w polskiej procedurze cywilnej już od ponad dziesięciu lat. Ten okres pozwolił na dokonanie pierwszych obserwacji dotyczących funkcjonowania przyjętych rozwiązań w praktyce i ocenę ich działania. Skutkowało to ostatnią dużą nowelizacją przepisów proceduralnych dotyczących mediacji. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów1. Zachęta ekonomiczna Przy okazji tej nowelizacji przeanalizowano także problem wynagrodzenia mediatorów, w przypadku skierowania stron do mediacji na podstawie postanowienia sądu. Zgodnie bowiem z art. 981 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego2, zwanej

Zarząd spółki nie zawsze gra do tej samej bramki

Piotr_Podg_rski

Jako radca prawny zarządzający kancelarią, coraz częściej spotykam się z zachowaniami naruszającymi zasady dozwolonej prawnie konkurencji. Katalog czynów (lub zaniechań) godzących w zasady konkurowania na wolnym rynku staje się coraz bardziej zuchwały. Naruszenia dokonywane są niejednokrotnie „w białych rękawiczkach”, pod pozorem legalnie podejmowanych czynności. Okazuje się bowiem, że zachowania (bądź zaniechania) naruszające normy określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą być realizowane przez osoby, którym los spółki – przynajmniej z racji zajmowanego stanowiska – powinien leżeć najbardziej na sercu. Mowa tu oczywiście o członkach zarządu, którzy pod pozorem działania na rzecz określonego podmiotu, mając dostęp do całej tajemnicy przedsiębiorstwa,

Która aplikacja lepsza – radcowska czy adwokacka?

Witold_Cie_la3

Wśród absolwentów studiów prawniczych, decydujących się na zdobycie uprawnień umożliwiających pracę jako profesjonalny prawnik, największe uznanie znajdują aplikacje adwokacka i radcowska. W 2016 roku do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką zapisało się ok. 2980 osób, a na radcowską – ok. 4420 osób. Dla przypomnienia, w roku 2015 do egzaminów wstępnych dopuszczonych zostało: na aplikację adwokacką – 3066 osób (przystąpiło 2945, zdało 1105 osób, tj. 37,5%), a na aplikację radcowską – 4785 osób (przystąpiło 4645, zdało 1597 osób, tj. 34,4%). W związku z podobnym zakresem uprawnień, które przysługują adwokatom i radcom prawnym, nasuwa się pytanie: co wpływa na decyzję wyboru jednego,

Alimenty międzynarodowe

Monika_Bieniek_Ciarci_ska

Czy instytucjami uprawnionymi do otrzymywania zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych na terytorium państw obcych mogą być polskie ośrodki pomocy społecznej? Z dotychczasowej praktyki prawnej wynika, iż status polskich ośrodków pomocy społecznej (gminnych, miejskich) na mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1 nie jest tożsamy ze statusem instytucji zagranicznych, które skutecznie odzyskują wypłacone świadczenia alimentacyjne na mocy obowiązującego na terytorium Unii Europejskiej Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 2. Jak być

Eksperci o konfiskacie rozszerzonej

img_8984

10 października 2016 r. na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, polscy i zagraniczni specjaliści spotkali się w Warszawie na Konferencji Międzynarodowej „Konfiskata rozszerzona – nowoczesny środek walki z przestępczością zorganizowaną”. Tematem debaty były rozwiązania prawne, które gwarantują skuteczne zwalczanie wielkich oszustw i afer gospodarczych.   Rzeczą dla nas bezcenną jest pozyskiwanie doświadczeń i wiedzy, na temat praktycznego stosowania w innych krajach, rozwiązań związanych z konfiskatą rozszerzoną. W Polsce jesteśmy na finalnym etapie prac nad ustawą wprowadzającą ten instrument – powiedział Zbigniew Ziobro, który otworzył obrady w stołecznym Mercure Grand Hotel. Minister Zbigniew Ziobro podkreślił, że we współczesnym świecie trudno sobie

Egzamin prawniczy z odwołaniem

Kamila_Napi_rkowska-Pi_at

Tryb odwoławczy od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminów zawodowych jest mechanizmem kontrolującym prawidłowość ocen komisji egzaminacyjnych I stopnia. Należy patrzeć na to postępowanie przez pryzmat ochrony interesu publicznego, rozumianego jako zapewnienie wykonywania zawodów zaufania publicznego przez osoby należycie przygotowane. Podstawy prawne Zasady i tryb rozpoznawania odwołań od uchwał o wyniku prawniczych egzaminów zawodowych (adwokackiego, radcowskiego i notarialnego) regulują przepisy ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615 ze zm.), ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.) i ustawy z 14

Czy „mecenas” brzmi dzisiaj dumnie?

Piotr_Podg_rski

Nie sposób pozostać dziś głuchym na dobiegające zewsząd głosy młodych radców prawnych i adwokatów dotyczące ich słabej egzystencji. W głównej mierze skarżą się oni na – godzące wręcz w ich godność – zarobki.  Nie po to kończyli ponad ośmioletnią edukację prawniczą, której zwieńczeniem jest możliwość przywdziania dostojnej togi, aby nie móc swobodnie żyć. Na domiar złego, chcąc utrzymać się na rynku, muszą oni walczyć o klienta, stosując niekiedy dumpingowe wręcz ceny. Ostatnio można było natrafić w prasie na określenie tzw. lumpenadwokatów – prawników, których nie stać nawet na opłacenie ZUS–u, nie mówiąc o wynajęciu biura, które de facto mieści się

Aplikacje adwokacka i radcowska – zasady

Magdalena_Szyma_ska_zdj.1

Aplikacje adwokacka i radcowska stanowią jeden z etapów dojścia do zawodów adwokata i radcy prawnego. Do 2005 r. ukończenie aplikacji było warunkiem niezbędnym do wykonywania w przyszłości zawodu adwokata, czy radcy prawnego. Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych, dokonane ustawą z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, wprowadziło dodatkowo inne możliwości dojścia do tych zawodów, jednakże zainteresowanie aplikacją nie zmalało. Potrzebny tytuł magistra Pierwszym krokiem, niezbędnym do pozyskania uprawnień zawodowych osób świadczących profesjonalną pomoc prawną, w tym także do możliwości ubiegania się o wpis na listę aplikantów adwokackich, czy radcowskich, jest ukończenie

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – poszukiwanie nowego modelu

Tomasz_Darkowski_zdj_cie

Czternaście lat temu Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych1 , która przynajmniej teoretycznie miała dostosowywać prawo polskie do wymogów stawianych w związku z akcesją do Unii Europejskiej. Wymóg implementacyjny związany był z obowiązkiem ratyfikacji i stosowania Konwencji z 1995 r. o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich oraz dwóch protokołów dodatkowych do tej konwencji. Ponadto, w momencie uchwalania tej ustawy, odpowiedzialność osób prawnych przewidziana była w szeregu innych aktach prawa międzynarodowego, w większości konwencji Rady Europy, UE, czy ONZ. W projekcie przekazanym wówczas do Sejmu uwzględniono też ówczesny projekt decyzji ramowej w sprawie zwalczania terroryzmu. Projektowaną odpowiedzialność określono jako odpowiedzialność

Notariusz w elektronicznym postępowaniu wieczysto–księgowym

Jacek_Wojdy_o_2

Dzień 1 lipca 2016 roku wyznaczył początek kolejnego, istotnego etapu w procesie informatyzacji postępowania wieczysto–księgowego, po zakończonym już procesie migracji ksiąg wieczystych do systemu informatycznego. Od tego bowiem dnia notariusze, komornicy sądowi oraz naczelnicy urzędów skarbowych, działający jako administracyjny organ egzekucyjny (także zastępcy notarialni, asesorzy komorniczy, zastępcy naczelnika urzędu skarbowego oraz osoby wyznaczone do realizacji zadań naczelnika urzędu skarbowego) składają wnioski o wpis do księgi wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Zmiana powyższa jest konsekwencją uchwalenia ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z roku 2015

W stronę ochrony autonomii rodziny

Bartosz_Jakubowski_Nowe_rozwi_zania_legislacyjne_w_walce_z_pedofili__zdj._Wojciewski

Ustawa z 18 marca 2016 o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016, poz. 406) wywołała dużo emocji. Wielu uczestników debaty publicznej podnosiło polityczny charakter regulacji. Myślę jednak, że nowelizacja miała przede wszystkim charakter merytoryczny.  Pamięć polityczna jest krótka. Dlatego warto przypomnieć kalendarium wypadków. Od czego się zaczęło? W latach 2012 –2013 w mediach pojawiła się seria doniesień o odbieraniu dzieci z powodu ubóstwa. Pierwszym, który podjął próbę wprowadzenia przepisu zakazującego odbieranie dzieci z powodu ubóstwa był ówczesny minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. O tym, że jego resort wypracował taką zmianę Jarosław Gowin poinformował na łamach „Rzeczpospolitej” 15

Uelastycznienie systemu kar

Martyna_Pieszczek

Zaostrzenie prawa karnego stanowi zasadniczy kierunek prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad szeroką reformą obowiązującej kodyfikacji. Obecnie prace te znajdują się na etapie uzgodnień wewnętrznych i w najbliższym czasie projekt nowelizacji Kodeksu karnego zostanie przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. U podstaw projektowanych rozwiązań tkwi założenie, że ustawowy wymiar kary za przestępstwa o znacznym ciężarze gatunkowym, ukształtowany w zasadniczych zrębach przez Kodeks karny z 1997 r., który skądinąd doczekał się niechlubnej opinii „kodeksu zachwianej równowagi”, nie odzwierciedla w pełni stopnia społecznej szkodliwości tych przestępstw. Skutkiem zaburzenia zasady proporcjonalności stopnia represji do wagi przestępstwa jest nieefektywność prawa karnego. Nie realizuje ono

Strasburg a skuteczny krajowy środek prawny

Szymon_Janczarek2

W myśl Artykułu 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka odpowiedzialność za zagwarantowanie praw i wolności w niej przewidzianych spoczywa w pierwszej kolejności na władzach krajowych, a cały system ochrony praw człowieka ma jedynie charakter subsydiarny. Tego typu rozwiązanie ma oczywiście swoje ważkie konsekwencje. Po pierwsze, osoba, której prawo lub wolność została naruszona, powinna mieć do dyspozycji środek, za pomocą, którego mogłaby domagać się usunięcia skutków naruszenia na szczeblu krajowym. Wymóg istnienia takiego środka wynika z Artykułu 13 Konwencji, a jego brak może stanowić jej naruszenie. Samo istnienie tego typu środka nie będzie tu jednak wystarczające, musi on bowiem być wystarczający do